···· Astrologia Dinàmica


Es necessita: Data, hora i lloc de naixement.
Després de facilitar les dades, convenir l'horari de la consulta.
S'enregistra l'entrevista per al/la client/a.

 

Hores concertades els dilluns

Preu: 100€  la realització d'una Carta Astral amb la revolució solar del any amb curs.

             90€  la rev. solar per l'any .

 

Professional: Núria Picola